ÚvodVše o nákupuObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OK Time, s.r.o. pro prodej zboží

I.

Vymezení základních pojmů

 1. Prodávajícím se rozumí společnost:

OK Time, s.r.o.

IČ: 04524616, DIČ: CZ04524616

sídlo: Žižkova 1287/43, 741 01 Nový Jičín

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soude v Ostravě, oddíl C, vložka 63941

telefon: 00420 737 016 019; email: info@centrumhodinek.cz; web: www.centrumhodinek.cz

(dále také „prodávající“)

 1. Prodejnou prodávajícího a jeho provozovnou se rozumí prodejní prostory užívané prodávajícím za účelem prodeje zboží v I. nadzemním podlaží budovy na adrese:  Kostelní 82/15, 741 01 Nový Jičín.
 2. Provozní dobou se rozumí otvírací doba prodejny prodávajícího v pracovní dny. Není-li na internetových stránkách prodávajícího uvedeno jinak, je provozní doba (otvírací doba v pracovní dny) následující:

pondělí až čtvrtek:            9:00 h. – 12:00 h.   13:00 h. – 17:00 h.

pátek:                                   9:00 h. – 12:00 h.   13:00 h. – 16:00 h.

 1. Internetovými stránkami prodávajícího pro realizaci prodeje zboží (hodinářského zboží) prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, popř. pro rezervaci zboží v prodejně, se rozumí webové stránky:   www.centrumhodinek.cz.
 2. Kupujícím se rozumí každý, kdo uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží.
 3. Kupujícím, který je spotřebitelem, se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím, jako podnikatelem, nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží.
 4. Smluvními stranami se rozumí společně prodávající a kupující.
 5. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb.
 6. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II.

Obecná ustanovení

 1. Prodávající realizuje obchodní činnost zaměřenou na prodej hodinek a jiného hodinářského zboží. Svou činnost provozuje v prodejně a prostřednictvím svých internetových stránek.
 2. Právní vztahy smluvních stran se řídí kupní smlouvou, těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále také „VOP“) a dotčenými právními předpisy (zejm. občanským zákoníkem). Není-li kupujícím spotřebitel, neuplatní se pro vztah smluvních stran speciální ustanovení čl. IX. VOP, jež jsou určeny výlučně pro právní vztahy se spotřebitelem.
 3. VOP upravují závazky smluvních stran při prodeji zboží prodávajícím kupujícímu, a to v rámci prodeje v prodejně a prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.
 4. Smluvní strany jsou vedeny při všech jednáních snahou řádně dostát svým závazkům a jednat zejména v souladu s právními předpisy a dobrými mravy.

III.

Právní jednáni

 1. Smluvní strany mohou uzavřít kupní smlouvu o převodu zboží z prodávajícího na kupujícího za osobní účasti v prodejně, nebo prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, tj. prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
 2. V případě zájmu kupujícího o zboží vybrané na internetových stránkách prodávajícího vyplní kupující pro dané zboží elektronický objednávkový formulář (dále také „objednávkový formulář).
 3. V objednávkovém formuláři je zejména specifikováno vybrané zboží a cena za uvedené množství zboží a kupující vyplní zejména požadované množství vybraného zboží, identifikační a kontaktní údaje kupujícího, přičemž:
 1. má-li kupující zájem o koupi zboží s jeho odesláním prodávajícím, vyplní kupující dále v objednávkovém formuláři také místo dodání zboží, způsob zaplacení a vybere dopravce; v takovém případě jde o nabídku na uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, tj. prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (dále také „objednávka“), a kupní smlouva je uzavřena teprve okamžikem případného potvrzení objednávky (přijetí nabídky) prodávajícím (za potvrzení objednávky je považováno také odeslání objednaného zboží kupujícímu),
 2. má-li kupující zájem zboží koupit v prodejně, vybere v objednávkovém formuláři variantu „rezervace zboží na prodejně“; v takovém případě má objednávkový formulář povahu návrhu na rezervaci zboží v prodejně (dále také „rezervace zboží“) a kupní smlouva je případně uzavírána při prodeji zboží v prodejně. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, tak v případě akceptace rezervace ze strany prodávajícího je zboží rezervováno v prodejně po dobu 24 hodin od potvrzení rezervace.
 1. Prodávající potvrdí kupujícímu na email uvedený v objednávkovém formuláři doručení objednávkového formuláře, a to nejpozději do jednoho (1) pracovního dne po dni jeho doručení, přičemž toto potvrzení má jen nezávazný charakter a není přijetím (akceptací) objednávky či rezervace zboží.  
 2. Při objednávce kupujícího učiněné přes internetové stránky prodávajícího (viz výše bod 3. písm. a) tohoto článku VOP) prodávající oznámí kupujícímu potvrzení či nepotvrzení objednávky do dvou (2) pracovních dnů po dni obdržení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím, přičemž kupní smlouva je v takovém případě uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Obsah kupní smlouvy je dán obsahem objednávky a jejího potvrzení prodávajícím.
 3. Při rezervaci zboží učiněné kupujícím přes internetové stránky prodávajícího (viz výše bod 3. písm. b) tohoto článku VOP) uzavírají smluvní strany kupní smlouvu v prodejně.
 4. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 5. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.
 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy mj. v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává dodavatelem prodávajícího anebo konkrétní doba dodání od dodavatele není známa, nebo se u dodavatele změnila cena zboží (rozdíl v ceně větší než 15 %). Pokud kupující již zboží zaplatil, bude mu stejná částka vrácena na jeho bankovní účet.
 7. Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetových stránek prodávajícího je kupující oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy v případě, že odstoupení od smlouvy bude prodávajícímu doručeno (např. na jeho email) před odesláním zboží kupujícímu.

 Jakékoliv přijetí nabídky kteroukoliv smluvní stranou s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, a to i v případě, že dodatky nebo odchylky podstatně nemění podmínky nabídky. Kupní smlouva je uzavřena v případě nalezení vzájemného konsensu o všech podmínkách převodu.

 1. Informace o zboží uvedené na internetových stránkách www.centrumhodinek.cz mají pouze nezávazný charakter a nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy. Rozhodující je obsah kupní smlouvy uzavřené smluvními stranami.
 2. Kupující byl před uskutečněním objednávky či rezervace zboží přes internetové stránky prodávajícího dostatečným způsobem a řádně a včas upozorněn na tyto VOP a byl s nimi řádně seznámen a souhlasí s nimi, což výslovně stvrzuje při objednávce či rezervaci zboží.
 3. Kupující si nese veškeré náklady vzniklé na jeho straně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.
 4. Smluvní strany uzavírají kupní smlouvu v českém jazyce a podle práva České republiky (nepoužijí se kolizní normy).
 5. Vzájemné spory se smluvní strany budou vždy snažit řešit smírnou cestou na základě vzájemné dohody. Žádná ze smluvních stran nesmí bezdůvodně odmítnout jednání o smírném vyřešení věci. Nedojde-li k dohodě smluvních stran o smírném řešení věci, řeší spory smluvních stran obecné soudy České republiky (ČR) dle práva ČR (hmotného i procesního bez použití kolizních norem).

IV.

Odevzdání (dodání) zboží

 1. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. Má-li prodávající zboží odeslat kupujícímu, pak:
 1. kupující při vyplňování objednávky uvede místo dodání zboží a vybere některého z nabízených dopravců pro zajištění přepravy zboží,
 2. prodávající odevzdá zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci; je-li kupujícím spotřebitel, je zboží kupujícímu odevzdáno, až mu ho dopravce předá,
 3. zboží, které má prodávající skladem, odešle prodávající do tří (3) pracovních dnů po potvrzení objednávky,
 4. zboží, které nemá skladem, odešle prodávající do tří (3) pracovních dnů po obdržení zboží od svého dodavatele,
 5. doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od převzetí zboží kupujícím.
 1. Je-li zboží kupujícímu odesláno, a pokud kupující nepřevezme zboží při jeho doručení přepravcem či v úložní době (je-li zboží uloženo u přepravce či provozovatele poštovních služeb) anebo neposkytne dostatečnou součinnost pro převzetí zboží, ruší se tímto bez dalšího kupní smlouva. V takovém případě je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu v této souvislosti vznikne, zejm. pokud jde o náklady na dodání a přepravu zboží.
 2. Pokud kupující kupuje zboží v prodejně, odevzdá prodávající zboží kupujícímu v prodejně při uzavření kupní smlouvy.

V.

Ceny a platební podmínky

 1. Cena zboží uváděná na internetových stránkách prodávajícího má nezávazný charakter. Rozhodující je kupní cena zboží uvedená v kupní smlouvě (jež se podává např. z prodávajícím potvrzené objednávky, nebo z prodávajícím vystaveného daňového dokladu).
 2. Pro ceny zboží v prodejně platí ceny uváděné u vystaveného zboží. Tyto ceny se mohou lišit od cen uváděných na internetových stránkách prodávajícího.
 3. Není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak:
 1. cena zboží je v měně CZK (Korunách českých),
 2. cena zboží je uváděna se všemi daněmi a poplatky vyjma nákladů na balení a dopravu zboží kupujícímu,
 3. náklady na balení a dopravu zboží nese kupující.
 1. Cena zboží může být dle volby kupujícího placena některým z následujících způsobů:
 1. bezhotovostním převodem (při objednávce přes internetové stránky prodávajícího musí být platba provedena předem; při koupi zboží na prodejně je cena zboží placena prostřednictvím platebního terminálu),
 2. v hotovosti při koupi a převzetí zboží v prodejně,
 3. dobírkou při převzetí zboží od přepravce či poskytovatele poštovních služeb.
 1. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího do úplného zaplacení kupní ceny.
 2. Má-li být zboží kupujícímu odesláno, tak kupující souhlasí s tím, že mu bude prodávajícím zaslán příslušný daňový doklad elektronicky na e-mail, který kupující uvede v objednávce, a to po obdržení kupní ceny prodávajícím.

VI.

Práva z vadného plnění

 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
 2. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 3. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy:
 1. má kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 • na odstranění vady opravou zboží,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy,
 1. kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit,
 2. nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího ustanovení.
 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy:
 1. má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 2. dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady,
 3. neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 1. Při dodání nového zboží či odstoupení od smlouvy kupujícím vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané, a to se všemi součástmi, příslušenstvím a doklady.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,
 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 2. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li kupující zboží před objevením vady.
 1. Práva z vady zboží kupující uplatňuje (reklamuje) u prodávajícího (dále také „reklamace“), pokud prodávající nesdělil kupujícímu jinou osobu určenou k opravě. V takovém případě kupující uplatní reklamaci u toho, kdo je určen k provedení opravy. Kupující uplatní reklamaci osobně, popř. zboží zašle prodávajícímu, nebo osobě určené k opravě, přičemž v takovém případě:
 1. kupující uplatní reklamaci písemným oznámením, které spolu se zbožím a daňovým dokladem vystaveným na dané zboží prodávajícím zašle na adresu prodejny prodávajícího nebo osoby určené k opravě, přičemž v těchto případech může využít vzor reklamačního protokolu, který je obsažen také v rubrice „Reklamace“ umístěné ve spodní části úvodu internetových stránek prodávajícího (kupující vyplní pouze část nadepsanou „KUPUJÍCÍ“),
 2. v oznámení musí kupující zejména řádně:
 • identifikovat svou osobu a uvést kontaktní údaje (v případě fyzické osoby: jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, email; v případě ostatních subjektů: název/obchodní firmu, adresu pro doručování, jméno a příjmení kontaktní osoby a její telefonní číslo a email),
 • zakoupené zboží a daňový doklad vystavený prodávajícím v souvislosti s prodejem zboží,
 • popsat příslušnou vadu zboží a uvést, jaké právo z vady zboží preferuje (např. opravu zboží, slevu z kupní ceny, dodání nového zboží, odstoupení od smlouvy),
 1. prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí oznámení (mailem nebo SMS zprávou na kontakt uvedený kupujícím),
 2. kupující musí doložit, že dané zboží koupil u prodávajícího (dokladem o koupi zboží u prodávajícího, záručním listem, apod.).
 1. Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 2. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu při námitce prodávajícího právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.
 3. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití anebo při užívání k jinému než určenému či obvyklému účelu.
 4. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

VII.

Zvláštní ustanovení o prodeji zboží prodávajícím jako podnikatelem

Pro prodej zboží prodávajícím, který je podnikatelem, platí kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i následující podmínky, ledaže je kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, a to zejména:

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. Kupující má právo, aby bylo zboží před ním překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
 4. Má-li zboží vadu, která nebrání užívat zboží k určenému účelu, lze ho prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží. Prodávající kupujícího upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (nejedná se o záruku za jakost). Je-li na prodávaném  zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
 6. Předchozí ustanovení se nepoužije
  1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy zboží.
 7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi zboží vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze uvedené potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.
 8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 1. tohoto článku VOP, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 9. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 10. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 12. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 13. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

VIII.

Záruka za jakost

 1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce stanovené pro konkrétní zboží jeho výrobcem nebo dovozcem. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.
 2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 3. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení čl. VI. a VII. těchto VOP.

IX.

Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem

 1. Tento článek se použije na kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, jako podnikatelem, a kupujícím, v postavení spotřebitele (v tomto článku VOP dále také jako „spotřebitel“), a závazky z nich vzniklé.
 2. Nestanoví-li právní předpisy na ochranu spotřebitele, kupní smlouva a tento článek VOP jinak, použijí se na vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem také ustanovení ostatních článků těchto VOP.
 3. Bližší podmínky související se smlouvami uzavíranými mezi smluvními stranami distančním způsobem, tj. za použití prostředku komunikace na dálku, jsou zejména následující:
 1. jedná se o uzavírání smluv za využití internetových stránek prodávajícího a v nich obsaženého objednávkového systému (viz čl. III. bod 3. písm. a) VOP),
 2. náklady spotřebitele v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy (zejména náklady na hardwarové a softwarové vybavení, internetové připojení, náklady na telefonní, faxovou a emailovou komunikaci) si hradí spotřebitel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby,
 3. v případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je nutné tuto platbu učinit předem, tj. zboží bude prodávajícím odesláno kupujícímu po připsání veškerých sjednaných plateb (kupní ceny, ceny za dopravu, apod.) na účet prodávajícího,
 4. spotřebitel může písemně odstoupit od kupní smlouvy za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem a těmito VOP, zejména pak za následujících podmínek:
 • při uzavření kupní smlouvy může spotřebitel odstoupit od této smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží od přepravce, a to i bez uvedení důvodu, přičemž využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle tohoto bodu VOP, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu prokazatelně odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje,
 • k odstoupení do smlouvy může spotřebitel využít vzor oznámení, který je obsažen v rubrice „Odstoupení od smlouvy“ umístěné ve spodní části úvodu internetových stránek prodávajícího (spotřebitel vyplní pouze část nadepsanou „KUPUJÍCÍ“),
 • odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady,
 • jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží,
 • odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nese náklady na navrácení zboží,
 • odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal,
 • spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti,
 • spotřebitel nemůže odstoupit mj. od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • nestanoví-li tento článek IX. VOP jinak, uplatní se pro odstoupení od smlouvy také podmínky uvedené v čl. VI., VII. a zejména v článku X. těchto VOP.
 1. Spotřebitel může do 60 dnů od koupě požádat prodávajícího o výměnu nepoužitého zboží za jiné, a to za následujících podmínek:
 1. spotřebitel doručí v uvedené době prodávajícímu zboží včetně daňového dokladu vystaveného na dané zboží prodávajícím, a to osobně v prodejně prodávajícího, nebo zasláním na adresu prodejny prodávajícího s písemnou žádostí o výměnu za konkrétně specifikované jiné zboží (vzor uvedené žádosti je obsažen v rubrice „Výměna zboží“ umístěné ve spodní části úvodu internetových stránek prodávajícího; kupující vyplní pouze část nadepsanou „KUPUJÍCÍ“),
 2. v uvedené žádosti musí kupující zejména řádně identifikovat:
 • svou osobu a uvést kontaktní údaje (v případě fyzické osoby: jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, email; v případě ostatních subjektů: název/obchodní firmu, adresu pro doručování, jméno a příjmení kontaktní osoby a její telefonní číslo a email),
 • zboží, které bylo předmětem převodu, a daňový doklad vystavený prodávajícím v souvislosti s prodejem zboží,
 • nové zboží, jež by mělo být vyměněno za zboží původní,
 1. zboží doručené prodávajícímu k výměně musí být zcela nepoužité, bez vady či jakéhokoliv poškození, zabalené v původním obalu (včetně ochranných fólií), s veškerými dodanými součástmi, příslušenstvím a dodanými doklady (zejm. návodem k použití, záručním listem, daňovým dokladem na zaplacení kupní ceny, apod.),
 2. zboží může být vyměněno za zboží stejné ceny, popř. vyšší ceny, přičemž v takovém případě kupující doplatí prodávajícímu rozdíl ceny při převzetí nově dodaného zboží,
 3. výměnu lze provést pouze jednou.
 4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 5. Spotřebitel se může při snaze o mimosoudní vyřešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu za podmínek uvedených zejména na www.coi.cz (např.: adr.coi.cz). Každá strana si nese své náklady mimosoudního řešení sporu sama.

X.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kterákoliv smluvní strana může odstoupit od smlouvy zejména v případech a za podmínek stanovených těmito VOP a občanským zákoníkem.
 2. Kupující může písemně odstoupit od kupní smlouvy zejména za následujících podmínek:
 1. kupující může odstoupit od smlouvy písemným oznámením zaslaným prodávajícímu spolu s vráceným zbožím a daňovým dokladem vystaveným na dané zboží prodávajícím, a to na adresu prodejny prodávajícího (nikoliv na dobírku), přičemž může využít vzor oznámení, který je obsažen v rubrice „Odstoupení od smlouvy“ umístěné ve spodní části úvodu internetových stránek prodávajícího (kupující vyplní pouze část nadepsanou „KUPUJÍCÍ“),
 2. v odstoupení od smlouvy musí kupující zejména řádně identifikovat:
 • svou osobu a uvést kontaktní údaje (v případě fyzické osoby: jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, email; v případě ostatních subjektů: název/obchodní firmu, adresu pro doručování, jméno a příjmení kontaktní osoby a její telefonní číslo a email),
 • zboží, které bylo předmětem převodu, a daňový doklad vystavený prodávajícím v souvislosti s prodejem zboží,
 1. kupující musí jednoznačně projevit vůli odstoupit od smlouvy,
 2. odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu po vrácení zboží,
 3. kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti,
 4. kupující nemůže odstoupit mj. od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 1. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od smlouvy (mailem nebo SMS zprávou na kontakt uvedený kupujícím v oznámení o odstoupení od smlouvy).
 2. Kupující souhlasí s tím, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či bude jinak snížena jeho hodnota (např. započetím běhu záruční doby, apod.), má prodávající nárok vůči kupujícímu na úhradu částky odpovídající snížené hodnotě či škodě na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 3. Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy, nese náklady na navrácení zboží.
 4. Další podmínky pro odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v čl. VI., VII. a pro spotřebitele také v čl. IX. těchto VOP.

 

XI.

Ochrana osobních údajů

     A. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je OK TIME, s.r.o., IČ 04524616, se sídlem Žižkova 1287/43, 741 01 Nový Jičín, Česká republika (dále také "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou: prodejna: Kostelní 82/15, 741 01 Nový Jičín; email: info@centrumhodinek.cz; telefon: 737 016 019.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

     B. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu druhá osoba (zejm. ta, která učinila objednávku, kupující, apod.) poskytla nebo osobní údaje, které správce získal při vyřizování objednávky, na základě plnění smlouvy a zákonných povinností.
 2. Správce zpracovává o druhé osobě identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro vyřízení objednávky, plnění smlouvy a právních povinností.
 3. Pokud nám druhá osoba svobodně udělila souhlas, pak správce zpracovává její email a datum udělení souhlasu také za účelem zasílání obchodních sdělení zboží nabízeného v e-shopu www.centrumhodinek.cz.

     C. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

      1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi správcem a druhou osobou podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnění právní povinnosti související s uzavřenou smlouvou mezi správcem a druhou osobou podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

      2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a druhou osobou; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, kontakt – telefonní číslo a email), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, zejména rozesílání obchodního sdělení (newsletter) podle GDPR (článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR).

      3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

     D. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a druhou osobou a dle legislativy Evropské unie a České republiky, vždy minimálně po dobu trvání záruční doby, promlčecí či obdobné doby pro uplatnění příslušných nároků, doby stanovené právním předpisem (archivační doba, apod.).
 • V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude email pro tyto účely uchováván do odvolání souhlasu.

      2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

     E. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů od správce jsou osoby:
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (zejm. osoby poskytující účetní a daňové služby),
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Plugo s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové, poradenské a jiné odborné služby.

      2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

     F. Práva druhé osoby, jejíž osobní údaje správce zpracovává

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má druhá osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

      2. Dále má uvedená osoba právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno její právo na   ochranu osobních údajů.

     G. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

     H. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře každý potvrzuje, že je seznámen mj. s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit, vždy však při zachování minimálního standardu ochrany osobních údajů stanoveného právními předpisy. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 3. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 06. 2018.

 

Kam dál?

Přejít do katalogu hodinek

Reklamace

Výměna zboží